مطالب نوشته شد در مهر ماه 1394
تغییر گرایش مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 .........................................................."سامانه صدای راهنما" مشاوره دهنده تخصصی کارشناسی پیوستهبرای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره  9099071290  تماس بگیرید.تماس از 8 صبح تا 12 شبحتی ایام... ...
تغییر رشته مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد سال 94 .........................................................."سامانه صدای راهنما" مشاوره دهنده تخصصی کارشناسی پیوستهبرای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره  9099071290  تماس بگیرید.تماس از 8 صبح تا 12 شبحتی ایام... ...
تغییر رشته مقطع کارشناسی سال 94 .........................................................."سامانه صدای راهنما" مشاوره دهنده تخصصی کارشناسی پیوستهبرای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره  9099071290  تماس بگیرید.تماس از 8 صبح تا 12 شبحتی ایام... ...
 تغییر گرایش مقطع کارشناسی سال 94 .........................................................."سامانه صدای راهنما" مشاوره دهنده تخصصی کارشناسی پیوستهبرای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره  9099071290  تماس بگیرید.تماس از 8 صبح تا 12 شبحتی ایام... ...
شرایط مرخصی تحصیلی مقطع کارشناسی سال 94 .........................................................."سامانه صدای راهنما" مشاوره دهنده تخصصی کارشناسی پیوستهبرای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره  9099071290  تماس بگیرید.تماس از 8 صبح تا 12 شبحتی ایام... ...
شرایط انتقالی مقطع کارشناسی سال 94 .........................................................."سامانه صدای راهنما" مشاوره دهنده تخصصی کارشناسی پیوستهبرای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره  9099071290  تماس بگیرید.تماس از 8 صبح تا 12 شبحتی ایام... ...
شرایط میهمانی مقطع کارشناسی سال 94 .........................................................."سامانه صدای راهنما" مشاوره دهنده تخصصی کارشناسی پیوستهبرای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره  9099071290  تماس بگیرید.تماس از 8 صبح تا 12 شبحتی ایام... ...
شرایط بازگشت به تحصیل مقطع کارشناسی سال 94 .........................................................."سامانه صدای راهنما" مشاوره دهنده تخصصی کارشناسی پیوستهبرای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره  9099071290  تماس بگیرید.تماس از 8 صبح تا 12 شبحتی ایام... ...
شرایط انصراف به تحصیل مقطع کارشناسی .........................................................."سامانه صدای راهنما" مشاوره دهنده تخصصی کارشناسی پیوستهبرای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره  9099071290  تماس بگیرید.تماس از 8 صبح تا 12 شبحتی ایام... ...
شرایط اخراجی مقطع کارشناسی .........................................................."سامانه صدای راهنما" مشاوره دهنده تخصصی کارشناسی پیوستهبرای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره  9099071290  تماس بگیرید.تماس از 8 صبح تا 12 شبحتی ایام... ...
شرایط مشروطی مقطع کارشناسی .........................................................."سامانه صدای راهنما" مشاوره دهنده تخصصی کارشناسی پیوستهبرای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره  9099071290  تماس بگیرید.تماس از 8 صبح تا 12 شبحتی ایام... ...
حداکثر تعداد واحد درسی در هر نیمسال در مقطع کارشناسی .........................................................."سامانه صدای راهنما" مشاوره دهنده تخصصی  کارشناسی پیوستهبرای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره  9099071290  تماس بگیرید.تماس از 8 صبح تا 12 شبحتی ایام... ...
حداقل تعداد واحد درسی در هر نیمسال در مقطع کارشناسی .........................................................."سامانه صدای راهنما" مشاوره دهنده تخصصی  کارشناسی پیوستهبرای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره  9099071290  تماس بگیرید.تماس از 8 صبح تا 12 شبحتی ایام... ...
تعداد واحد درسی مقطع کارشناسی .........................................................."سامانه صدای راهنما" مشاوره دهنده تخصصی  کارشناسی پیوستهبرای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره  9099071290  تماس بگیرید.تماس از 8 صبح تا 12 شبحتی ایام... ...
طول مدت تحصیل مقطع کارشناسی پیوسته.........................................................."سامانه صدای راهنما" مشاوره دهنده تخصصی کارشناسی پیوستهبرای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره  9099071290  تماس بگیرید.تماس از 8 صبح تا 12 شبحتی ایام... ...
منابع دکتری مهندسی کامپیوتر سال 94.........................................................."سامانه صدای راهنما" مشاوره دهنده تخصصی منابع دکتریبرای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره  9099071290  تماس بگیرید.تماس از 8 صبح تا 12 شبحتی ایام... ...
منابع دکتری مهندسی صنایع سال 94.........................................................."سامانه صدای راهنما" مشاوره دهنده تخصصی منابع دکتریبرای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره  9099071290  تماس بگیرید.تماس از 8 صبح تا 12 شبحتی ایام تعطیل.......................................................... مشاوره... ...
منابع دکتری مهندسی عمران سال 94.........................................................."سامانه صدای راهنما" مشاوره دهنده تخصصی منابع دکتریبرای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره  9099071290  تماس بگیرید.تماس از 8 صبح تا 12 شبحتی ایام تعطیل.......................................................... مشاوره... ...
منابع دکتری مهندسی معماری سال 94.........................................................."سامانه صدای راهنما" مشاوره دهنده تخصصی منابع دکتریبرای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره  9099071290  تماس بگیرید.تماس از 8 صبح تا 12 شبحتی ایام... ...
منابع دکتری مهندسی برق سال 94.........................................................."سامانه صدای راهنما" مشاوره دهنده تخصصی منابع دکتریبرای تماس با مشاورین ما تنها با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره  9099071290  تماس بگیرید.تماس از 8 صبح تا 12 شبحتی ایام تعطیل.......................................................... مشاوره... ...

ورود به سایت

ما را دنبال کنید

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.